Liceul Teoretic Adrian Păunescu Bârca

Burse școlare

ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ANUNȚ

În  anul şcolar 2023-2024 se vor acorda burse de excelență olimpică/ de merit/ sociale/pentru mame minore/tehnologice conform Ordinului  Ministrului Educației. Nr. 6238/08 septembrie 2023  prin care este aprobată Metodologia – cadru de acordare a burselor elevilor din invațămantul preuniversitar  pentru anul școlar 2023-2024.

            În funcție de tipul de bursă,dosarul va cuprinde actele specificate 

Până pe  data de 06.10.2023, inclusiv, se primesc de către învățători și de către diriginți, dosarele pentru acordarea  burselor școlare, după cum urmeaza :

 • BURSE DE EXCELENȚĂ OLIMPICĂ II conditii :
 • se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la etapele naționale ale olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației.
 • Bursele de excelență olimpică II se plătesc lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii care obțin distincții și premii în ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.
 • Pot primi bursă de excelență olimpică doar eleviipromovați la toate disciplinele și care au obținut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul școlar anterior, în condițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.
 • Bursele de excelență olimpică  II care au la bază rezultatele obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a) și b) se atestă prin copii de pe diplomele obținute, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unității de învățământ
 •  Cerere depusă de părinte/ reprezentantul legal/elevul major
 • BURSE DE MERITconditii : la propunerea dirigintilor, 30% din elevii unei clase de gimnaziu și liceu, după cum urmează:
 • .

BURSA TEHNOLOGICĂ conditii : la propunerea dirigintilor

 • Se acordă doar elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional;
 • Elevii declarați repetenți la finalul unui an școlar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă, exceptându-se cazurile de repetare a anului școlar din motive medicale.
 • Elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual, beneficiază de bursă tehnologică.
 • Elevii care cumulează 10 sau mai multe absențenemotivate într-o lună nu primesc bursa tehnologică pentru luna respectivă, cu excepția celor din motive medicale
 • nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul școlar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul școlar precedent.
 • Decizia de retragere a bursei tehnologice în situațiile prevăzute  se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

BURSA PENTRU MAMELE MINORE

 • Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este700 lei/lună.
 •  Se acordă elevelor din învățământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învățământ, care frecventează cursurile de zi și au copil/copii propriu/proprii în întreținere;
 • „Reintegrare” se referă la reluarea cursurilor de către elevă după naștere, cu condiția menținerii statutului de minor;
 • părinții/reprezentanții legali depun la unitatea de învățământ următoarele documente:
 • cerere a părintelui/reprezentantului legal;
 • certificat de naștere pentru copilul/copiii aflat/aflați în întreținerea mamei minore.
 •  se acordă în perioadacursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale, a examenului național de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și în perioada pregătirii practice;
 • Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

Decizia de retragere a bursei pentru mamele minore în situațiile prevăzute se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor

 • BURSE DE AJUTOR SOCIAL – conditii :

Elevi proveniţi din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia familială complementară şi alocaţia pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii; conform art.10 alin1. lit.a  din O.M Nr. 6238/08 septembrie 2023  (septembrie 2022 – august 2023) – 877,5 lei net.

 1. Elevi cu unul sau ambii parinti decedati sau elevi in plasament , fara a se lua in considerare veniturile
 2. Elevi care au deficiente/afectari functionale produse de boli sau afectiuni ale structurilor si functiilor organismului sau elevi cu cerinte educationale speciale, fara a se lua in considerare veniturile
 3. Elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.
 4. Decizia de retragere a bursei sociale  se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor

      Pentru obţinerea bursei de ajutor social părinţii/ tutorii/reprezentanţii legali ai elevilor minori vor depune la învățători/diriginţi cererea  însoțită de documentele justificative.         Diriginţii vor trimite documentele Comisiei pentru managementul burselor până pe 06.10.2023

Verificarea condițiilor de venit se face de către secretarul unității școlare cu ajutorul PatrimVen.

Documente necesare:

-cerere,

-copie a certificatului de naştere si a actelor de identitate ale elevului,

-copie a certificatului de naştere si a actelor de identitate, după caz ale celorlalţi membrii ai familiei, 

-declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit,  – acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei,

-adev daca au frați elevi/studenti în alte școli 

Pentru copiii care provin din familii monoparentale, sau aflați in plasament se vor depune următoarele documente: -cerere,

-copie a certificatului de naştere si a actelor de identitate ale elevului,

-copie a certificatului de naştere si a actelor de identitate, după caz ale celorlalţi membrii ai familiei,

-acte de stare civilă,

-sentința judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți,

-copie certificat de deces,

– decizia instanței de menținere a stării de arest, 

-raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz

BURSE DE AJUTOR SOCIAL-medicale

         Se acordă elevilor care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, fără a se lua in calcul venitul pe membru de familie.

         Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea in evidență  de familie.

             Lista elevilor care se încadrează la art.10 alin.7 din O.M Nr. 6238/08 septembrie 2023  poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor.

            Elevilor care acumulează într-o lună 10 absențe nemotivate li se suspendă bursa  de ajutor social pentru acea lună.

Având în vedere numărul mare de elevi care vor primi burse în acest an școlar, vom solicita părinților crearea de conturi bancare pentru fiecare elev.

ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Având în vedere Ordinul pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar nr. 5379/07.09.2022

PÂNĂ PE DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2022 SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII CERERILE PENTRU ACORDAREA DE BURSE.

În funcție de tipul de bursă, cererea va fi însoțită de  actele specificate.